Line Notify Token Archives | CoreBlack.net

Line Notify Token Tag

Line Notify เป็นบริการแจ้งเตือผ่านทางไลน์ โดยที่เจ้าของบัญชี Line ต้องทำการสร้าง Line Notify Token ด้วยตนเองเสียก่อน โดยไลน์ Line Notify Token จะเป็นรหัสชุดหนึ่งความยาวประมาณ 15-20 ตัวอักษร เมื่อได้ Line Notify Token แล้ว ก็สามารถก็อปปี้รหัส Line Notify Token ดังกล่าวนำไปใช้งานบนเว็บไซต์ หรือระบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน วันนี้ผมจึงอยากนำเสนอบทความ วิธีการสร้าง Line Notify Token สำหรับนำไปใช้งานบนเว็บต่างๆ   1. เข้าเว็บไซต์ https://notify-bot.line.me/th หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ Line Notify แล้ว